Dökümanlar

Alternate Text
ANA SAYFA   /   DÖKÜMANLAR

UÇAK KARDEŞLER KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) ile tarafınıza, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, veri sorumlusu olarak UÇAK KARDEŞLER GIDA SER. ULUSLARARASI NAK. PLAS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  (“Şirket”) tarafından işlenmesinin kapsamı hakkında bilgi verilmektedir. 


1.    Kişisel Verilerin İşlenmesi
KVKK’nın 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.


2.    Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları
Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz; 

•    Şirketin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi maksadıyla ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesini, 
•    Şirketimizin, Şirketimizin bağlı olduğu veya Şirketimize bağlı olan şirketlerin ve Şirketimizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini (örn; Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim süreci, mali işler, Şirketimizin işletme konusunu gerçekleştirebilmesi için uyması gereken uluslararası sözleşmeler gereğince yürütülecek süreçler, v.b.), 
•    Şirket insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesini, 
•    Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata, uluslararası sözleşmelere ve Şirket süreçlerine uygun olarak yerine getirilmesini 
sağlamak amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


3.    İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılacağı Kişiler ve Aktarım Amacı
Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan amaçlarla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, Şirketimizin bağlı olduğu veya Şirketimize bağlı olan şirketlere, Şirketimizin     Topluluk Şirketlerine, Şirketimizin yurtdışındaki şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve uluslararası sözleşmeler gereğince bilgi aktarımı yapmamız gereken kurum ve kuruluşlara), çalışanlara, alt yüklenicilere, ifa yardımcılarına, hukuk büroları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda yer alan nedenlerle yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir.


4.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda 2 ve 3. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, işe giriş, iş sözleşmesinin devamı süresince ve iş sözleşmesi sona erdikten sonra kanuni saklama süresi sona erinceye kadar fiziki ve/veya elektronik ortamda toplanmakta ve saklanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan ve saklanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
Ayrıca, Şirketimizin çalışma ve/veya yaşam alanları, güvenlik amacıyla kamera ile izlenmekte ve Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimiz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme ve ses kaydı faaliyeti nedeniyle de kişisel veri elde edilebilmektedir. Bu kapsamda; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, çalışanların ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşınmakta ve KVKK’da yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Videogörüntülüme sistemleri, bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli ve elverişli bir şekilde kullanılmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara ve canlı kamera görüntüleri ve ses kayıtlarına yalnızca güvenlik sebebiyle, erişmesine izin verilen kişilerin erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. Video görüntüleme ve ses kaydı sistemlerinden elde edilen veriler kaydedilme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklanmaktadır Şirketimiz tarafından KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, bu faaliyet sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 


5.    Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Şirketimiz, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir. 
•    İş başvurunuz, iş sözleşmenizin devamı süresince ve iş sözleşmesi sona erdikten sonra kanuni saklama süresi sona erinceye kadar, Şirketimiz ile paylaştığınız her türlü kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yasalarda öngörülen kayıtların tutulması ve/veya iş sözleşmeniz kapsamında (varsa) tarafınıza çeşitli yan hak ve menfaatler sağlanması amaçlarıyla işlenebilecektir. 
•    İş başvurunuz, iş sözleşmenizin devamı süresince ve iş sözleşmesi sona erdikten sonra kanuni saklama süresi sona erinceye kadar, Şirketimiz ile paylaştığınız özel nitelikli kişisel verileriniz; din, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç,  mezhep veya diğer inançlarla ile ilgili bilgiler  kılık ve kıyafet ile  bilgiler, sağlık ve cinsel hayat ile bilgiler, biyometrik ve genetik veriler,  dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgileri (sivil toplum kuruluşları üyelikleri dâhil) ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, Şirketimiz tarafından yasalarda öngörülen kayıtların tutulması ve denetim faaliyetlerinin icrası amacıyla işlenebilecektir. Bahsi geçen verileriniz, Şirketimizin bağlı olduğu veya Şirketimize bağlı olan şirketlerin açık pozisyonlarda değerlendirilme imkânınız olması durumunda, özgeçmişiniz kapsamında ilgili topluluk Şirketleri ile de paylaşılabilecektir.


6.    Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahiptir.
İşbu Aydınlatma Metni ışığında, tarafımızla paylaştığınız ve veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz/işleyeceğimiz, size ait kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir. Şirketimize ait yukarıda yer alan Aydınlatma Metninde açıklanan esaslar çerçevesinde, sizlere ait kişisel verilerinizin, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmesine yönelik açık rızanızı talep ediyoruz. 


UÇAK KARDEŞLER GIDA SER. ULUSLARARASI NAK. PLAS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  

Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler: 
Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, kimlik fotokopisi, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, cinsiyet, fotoğraf, pasaport, vize, sürücü belgesi, , yabancı dil dahil alınan kurslar ve seminerler, kan grubu kartı, nüfus kayıt örneği, ikametgâh adresi, adli sicil yoklaması, askerlik bilgileri, medeni hal, eş ve çocuklara ait kimlik fotokopileri, özgeçmiş, maaş bordrosu, yıllık izin dilekçesi, çalışma belgesi, aile cüzdanı, iş sağlığı ve güvenliği periyodik muayene formu, SGK kurumu iş görmezlik belgesi, SGK aylık sigorta pirim ve hizmet bildirgesi, , mesleki eğitim belgeleri, sağlık yoklaması fotokopisi, aşılara ilişkin karne fotokopisi, banka hesap cüzdanı, banka bilgileri ve eğer maaş ya da sair ödemelerin yapıldığı ya da yapılmasını istediğim aile bireylerimin banka bilgileri ve bu kişilerin vermiş olduğum kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yazılı, açık rızaları, diploma, eğitim sertifikaları.